Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie jest jedynym przedsiębiorstwem zajmującym się przetwórstwem mleka na obszarze powiatu słupeckiego i zarazem spadkobierczynią ponad stuletnich tradycji w zakresie przemysłowego przerobu mleka, a także kontynuatorką chlubnych tradycji spółdzielczości mleczarskiej na tym terenie.

Spółdzielnia była powoływana dwukrotnie. Pierwsze Zebranie Założycielskie Spółdzielni Mleczarskiej w Strzałkowie odbyło się w dniu 9 lipca 1939 roku, a inicjatorami jej powstania byli i zarazem uczestnikami zebrania byli: dr Zygmunt Szmaja, Leon Jałoszyński, Feliks Żyto, Kazimierz  Małecki oraz Marek i Władysław Ziarniakowie. Podczas tego zebrania powołano Radę Nadzorczą w składzie: dr Zygmunt Szmaja- przewodniczący, Leon Jałoszyński- zastępca, Feliks Żyto- sekretarz. Cztery dni później powołano Zarząd Spółdzielni w składzie: Witold Szcześniewski- przewodniczący, Feliks Bartkowiak- skarbnik, Józef Trąbczyński- sekretarz.

Wybuch II wojny światowej uniemożliwił podjęcie działalności gospodarczej. Z inicjatywy Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mleczarskich w Poznaniu w dniu 7 kwietnia 1945 roku ponownie odbyło się Zebranie Założycielskie w którym wzięło udział 57 producentów mleka za Strzałkowa i jego okolicy. W toku zebrania powołano Radę Nadzorczą w składzie: Wawrzyn Wawrzyniak- Skarboszewo, Feliks Żyto- Ostrowo, Ks. Bogdan Pelz-Strzałkowo, Antoni Mrug- Skarboszewo, Kazimierz Małecki- Łężec, Stefan Balcerzak- Brudzewo, Zdzisław Lupertowicz- Strzałkowo, Tadeusz Franczak-Rudy, Stanisław Kaczmarkiewicz Babin oraz zastępców: Franciszek Przyworski- Strzałkowo, Władysław Olewski- Ostrowo, Ignacy Maciejewski- Kornaty.

Spółdzielnia została dzierżawcą kompletnego poniemieckiego zakładu mleczarskiego w Strzałkowie, przejętego 20 stycznia 1945 roku przez Skarb Państwa. W okresie międzywojennym zakład ten działał pod nazwą : Bracia Baenninger&Spółka w Strzałkowie – Mleczarnia parowa i fabryka sera, w czasie wojny zaś pod nazwą „Den Molkereibesit ze Hern Herbert Baenninger in Strahlan”, produkując masło i trzy rodzaje sera.

Dogodna lokalizacja oraz specyfika i struktura gospodarstw rolnych na terenie działania Spółdzielni były czynnikami sprzyjającymi szybkiemu jej rozwojowi , gdyż na koniec 1949 roku zrzeszała 268 członków i posiadała fundusz udziałowy o wartości 222.610 zł.

Dnia 29 marca 1969 roku Walne Zgromadzenia Delegatów Spółdzielni Mleczarskiej w Strzałkowie i Spółdzielni Mleczarskiej w Cieninie Kościelnym podjęło uchwałę o połączeniu obu spółdzielni. Nowy podmiot nosił nazwę „Spółdzielnia Mleczarska” z siedzibą w Słupcy i zakładami produkcyjnymi w Cieninie Kościelnym i w Strzałkowie. Po kilku latach siedzibę Spółdzielni przeniesiono do Strzałkowa.

W wyniku decyzji administracyjnych w 1976 roku Spółdzielnia straciła osobowość prawną na rzecz powołanej Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Koninie, stając się jej zakładem, któremu podporządkowano również na prawach zakładu byłą Spółdzielnię Mleczarską w Witkowie i należący do Spółdzielni Mleczarskiej we Wrześni zakład w Pyzdrach.

Na skutek przemian społeczno-politycznych w 1980 roku nastąpiło reaktywowanie Spółdzielni w Strzałkowie pod nazwą Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska.  Pierwszego lipca 1981 r. nastąpił jej podział w wyniku którego została  reaktywowana Spółdzielnia Mleczarska w Witkowie.

Kolejne przemiany społeczno-polityczne z przełomu lat 80 i 90 przywróciły spółdzielczości pełną samodzielność, wiązało się to jednakże z nowymi wyzwaniami polegającymi głównie na konieczności dostosowania prowadzonej działalności do warunków gospodarki rynkowej. Priorytetem stało się pozyskanie rynków zbytu dla produkowanych wyrobów, dostosowanie wielkości zatrudnienia do realnych potrzeb, a także wprowadzenie zmian organizacyjnych, gwarantujących sprawne zarządzanie Spółdzielnią.

W latach 1992-1995 wymieniono w części park maszynowy, wdrożono do produkcji nowy asortyment wyrobów i przystąpiono do restrukturyzacji  bazy surowcowej, m.in. wprowadzając bezpośredni odbiór mleka z gospodarstw rolnych. W drugiej połowie lat 90-tych skupiono się na koncentracji produkcji, ograniczając zarazem asortyment wytwarzanych wyrobów. W tym okresie zamknięto zakłady produkcyjne w Pyzdrach i Cieninie Kościelnym. W latach 2003-2004 została przeprowadzona gruntowana modernizacja zakładu w Strzałkowie. W efekcie tego przedsięwzięcia powstał nowoczesny obiekt przemysłowy spełniający wszelkie wymogi sanitarno-weterynaryjne. Końcowym etapem przeprowadzonej modernizacji było wdrożenie systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP.

Modernizację zakładu kontynuowano w latach 2010-2013, koncentrując się głównie na przedsięwzięciach inwestycyjnych służących ochronie środowiska naturalnego- wybudowano podczyszczalnię ścieków i zmodernizowano kotłownię.

Asortyment produkowanych przez Spółdzielnię wyrobów, obejmuje:

  • Sery twarogowe: śmietankowy, półtłusty, chudy;
  • Mleko spożywcze: 2%, 3,2%;
  • Śmietany i śmietanki;
  • Masło;
  • Napoje mleczne fermentowane.

Produkty Spółdzielni charakteryzują się wysoką jakością, dobrymi walorami smakowymi i są sprzedawane ma terenie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i śląskiego. Szczególnym uznaniem konsumentów cieszy się twaróg śmietankowy i półtłusty, a także masło. W ostatnich latach Spółdzielnia otrzymała ponad 70 nagród i wyróżnień. Najważniejszym wyróżnieniem jest nadane przez Kapitułę pod patronatem Prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Godło Promocyjne TERAZ POLSKA za masło ze Strzałkowa, nadane  3 czerwca 2013 roku w XXIII Edycji Konkursu Na Najlepsze Produkty i Usługi.  W powiecie słupeckim tym Godłem została wyróżniona tylko Spółdzielnia.

Osiągnięte przez Spółdzielnię w 2013 roku przychody ogółem przekroczyły 35 mln zł. Skup mleka wyniósł prawie 18 mln litrów i pochodził od 260 dostawców, mieszkających na terenie 129 miejscowości  leżących w obrębie 2 województw, 7 powiatów i 23 gmin.

Przeciętne zatrudnienie utrzymuje się na poziomie 70 osób.

Od jesieni 2005r. Spółdzielnią kieruje Zarząd w składzie: Piotr Borowski-prezes, Andrzej Ruminkiewicz i Jan Kopaczewski-członkowie. Natomiast w skład Rady Nadzorczej wchodzą: Leszek Graczyk- przewodniczący, Mieczysław Rekruciak- zastępca, Stanisław Ruminkiewicz- sekretarz oraz członkowie: Szymkowiak Alicja, Zywert Mirosław, Grześkowiak Zenon, Podlewski Mieczysław, Majdecki Łukasz, Janowska Lidia, Adamczewski Jacek, Musielak Jolanta, Kwapich Robert i Kosiński Piotr.